Dayro d'Mor Bosus & Mort Shoshan - Hedil - Bethzabday ܕܝܪܐ ܕܣܗܕܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ

  • Home
  • Turkey
  • Kayalı
  • Dayro d'Mor Bosus & Mort Shoshan - Hedil - Bethzabday ܕܝܪܐ ܕܣܗܕܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ

Dayro d'Mor Bosus & Mort Shoshan - Hedil - Bethzabday ܕܝܪܐ ܕܣܗܕܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ Mor Bosus Monastery, is an ancient Syriac Orthodox Monastery 388, in Roghulo ďGyhano (Cehennem deresi) valley in Beth-Zabday's (Idil/Sirnak - South-East of Turkey) area, about 30 km from The famous Monastery of Saint Mor Gabriel near Midyat
Christian Syriac Orthodox Monastery

أيضاً صور من شهرو وعيد مار باسوس واخته مارت شوشان الشهداء، في ديرهم التاريخي في قرية حيدل - بالقرب من كفشننة - وادي جهنم...
11/05/2020

أيضاً صور من شهرو وعيد مار باسوس واخته مارت شوشان الشهداء، في ديرهم التاريخي في قرية حيدل - بالقرب من كفشننة - وادي جهنم (اسفس)، 11/05/2020، من زيارة بعض من أهل قرانا السريانية المجاورة للدير من أهل حيدل وميدن ❤️🙏⛪

ܫܰܗܪܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܘܡܳܪܬܝ̱ ܫܘܫܰܢ ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܝܠܗܘܬ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܬܐ ܒܚܶܕܠ - ܪܳܓܼܘܠܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ - ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ, 11/05/2020 ❤️🙏⛪

#Dayro_dMor_Bosus_Hedil_Turabdin

Universal Syriac Orthodox Church
11/05/2020

Universal Syriac Orthodox Church

10th May 2020
Commemoration of Saints

May 11th is the dukhrono of St. Bosus & his sister St. Susan +388 along with their teacher St. Stephen, and St. Lewangina & the 11,000 martyrs of the villages of Beth Zabday according to the Liturgical Calendar of the Syriac Orthodox Church.

Mor Bosus & Mort Susan were twins who were the children of Aba Zarid the governor of Beth-Zabday region (Idil District of Sirnak province in modern day Turkey). Aba Zarid was a pagan & a persecutor of Christians. In the palace of Aba Zarid lived a Christian servant named Stephen. He secretly taught the siblings about Christ & guided them to become faithful Christians.

Once when their father Aba Zarid was away on a trip, the siblings secretly received baptism from a Christian named Lewangina from a nearby village. When their father returned, he made them worship & serve offering to the pagan idols. However, the two of them refused & left to Fil village. Their father was furious, but gave them time to forget Christ & return to paganism. The siblings would never leave Christianity, they escaped from Fil & headed to the village of Hedil. Furious, their father Aba Zarid chased them till the rocks of Hedil. He first slaughtered his daughter. Thus Mort Susan attained the crown of martyrdom. At the site where her blood flowed, a giant tree grew & it still exists today. Aba Zarid then murdered his son by the rocks. Thus Mor Bosus attained the crown of martyrdom. The village of Kefshenne (which means big rock) gets its name from the site of their martyrdom.

Seeing his children steadfast in their faith in Christ, Aba Zarid became even more enraged & spiteful towards Christians. On the same day, he ordered the mass slaughter of 11,000 Christian faithful in the valley of Roghulo ďGyhano. He also executed his servant Stephen the teacher of Christianity & Lewangina from whom the siblings received baptism. Thus on that day thousands attained the crown of martyrdom.

At the site of the martyrdom of Mor Bosus & Mort Shusan, a monastery (Dayro d-Mor Bosus) was built which still stands today in Hedil. Today there are not many Syriacs in Hedil. However, every year on May 11th, the faithful from nearby Miden town come by foot to the monastery to celebrate the feast of Mor Bosus & Mort Shushan along with the other martyrs of Beth Zabday region.

Many miracles are attributed to the intercession of the twins. The Monastery of Mor Bosus gave the Syriac Orthodox Church many saints, monks & prelates. Notable among them is the thrice blessed late Patriarch HH Mor Ignatius Behnam Hadliyo (from Hidi/Hedel) of blessed memory who shepherded the Holy Church from 1445-1454 AD. Monk Dayroyo Dawod Tur-abdinoyo who brought the Girdle of St. Mary (Zunoro d-Yoldath Aloho) to Homs also hailed from the Monastery of Mor Bosus. A portion of the relics of Mor Bosus is kept in St. Mary's Church Homs, Syria. These relics were rediscover by the thrice blessed late Patriarch HH Moran Mor Ignatius Aphrem I Barsoum of blessed memory in 1953.

Biography courtesy Kefshenne our village ܟܦܫܢܐ ܩܪܝܬ̥ܐ ܕܝܠܢ كفشننة page, adapted from the English translation by m'shamshono Fadi Gorgees

Oh Mor Bosus, Mort Shushan, along with Mor Stephanus, Mor Lewangina and the 11, 000 martyrs of Beth Zabday! Plead for us before God's throne of grace. Amen. May the cries of the Holy Martyrs be a refuge for us all. Amen.

11/05/2020

شهرو وعيد مار باسوس واخته مارت شوشان الشهداء، في ديرهم التاريخي في قرية حيدل - بالقرب من كفشننة - وادي جهنم (اسفس)، 11/05/2020، من زيارة بعض من أهل قرانا السريانية المجاورة للدير من أهل حيدل وميدن ❤️🙏⛪

ܫܰܗܪܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܘܡܳܪܬܝ̱ ܫܘܫܰܢ ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܝܠܗܘܬ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܬܐ ܒܚܶܕܠ - ܪܳܓܼܘܠܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ - ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ, 11/05/2020 ❤️🙏⛪

#Dayro_dMor_Bosus_Hedil_Turabdin

تم الاحتفال اليوم أيضاً بشهرو وعيد استشهاد مار باسوس واخته مارت شوشان، ومار اسطيفانوس معلمهم ومار لونجينا العابد معمدهم،...
11/05/2020

تم الاحتفال اليوم أيضاً بشهرو وعيد استشهاد مار باسوس واخته مارت شوشان، ومار اسطيفانوس معلمهم ومار لونجينا العابد معمدهم، والأحد عشر شهيداً الذين تكللوا بأكاليل الشهادة في وادي جهنم في منطقة بيث زبداي، قرية حيدل، عام 379م، في دير الشهداء مار باسوس ومارت شوشان التاريخي في حيدل، بركة صلواتهم وشفاعتهم فلتكن معنا جميعاً آمين، اليوم الاثنين بنعمة ربنا 11/05/2020 ❤️🙏⛪

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܘܒ ܒܛܰܝܒܘܬܼ ܡܳܪܝܳܐ 11/05/2020, ܡܚܰܓܶܐ ܠܕܘܟܸܪܢ ܣܗܕܘܬܼ ܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܘܚܳܬܼܶܗ ܡܳܪܬܝ̱ ܫܘܫܰܢ, ܘܡܳܪܝ̱ ܐܣܛܝܦܰܢܘܣ ܒܪ ܫܒܝܐ ܡܗܕܝܳܢܗܘܢ, ܘܡܳܪܝ̱ ܠܶܘܢܓܝܢܶܐ ܪܰܒܗܘܢ ܘܡܰܥܡܕܳܢܗܘܢ, ܘܚܕܰܥܣܰܪ ܐܠܦܰܝ̈ܐ ܣܳܗ̈ܕܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܒܝܐ ܕܐܪܙܘܢ ܕܶܐܬܼܟܰܠܰܠܘ̱ ܥܰܡܗܘܢ ܒܣܰܝܦܳܐ ܕܐܒܘܙܰܪܕ ܚܰܢܦܳܐ ܒܰܫܢܰܬܼ 379, ܒܪܳܓܼܘܠܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ, ܚܶܕܠ, ܒܶܝܬܼ ܙܰܒܕܰܝ, ܐܬܚܰܓܶܐ ܠܕܘܟܼܪܳܢܗܘܢ ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܬܐ ܕܰܒܚܶܕܠ ܩܪܝܬܼܐ, ܒܘܪܟܬܼܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܼܗܘܢ ܘܡܦܝܣܳܢܘܬܼܗܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܠܥܳܠܡܝܢ ܐܰܡܝܢ ❤️🙏⛪

#Dayro_dMor_Bosus_Hedil_Turabdin

شهرو وعيد استشهاد القديسين مار باسوس واخته مارت شوشان، ومار اسطيفانوس معلمهم ومار لونجينا العابد معمدهم، والأحد عشر شهيد...
11/05/2020

شهرو وعيد استشهاد القديسين مار باسوس واخته مارت شوشان، ومار اسطيفانوس معلمهم ومار لونجينا العابد معمدهم، والأحد عشر شهيداً الذين تكللوا بأكاليل الشهادة في وادي جهنم في منطقة بيث زبداي - حيدل، عام 379م، وتم الاحتفال بذلك في دير مار باسوس ومارت شوشان التاريخي في حيدل، بركة صلواتهم وشفاعتهم فلتكن معنا جميعاً آمين، 10-11/05/2020 ❤️🙏⛪

ܫܰܗܪܳܐ ܘܕܘܟܼܪܳܢ ܣܳܗܕܘܬܼ ܩܰܕܝܫ̈ܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܘܚܳܬܼܶܗ ܡܳܪܬܝ̱ ܫܘܫܰܢ, ܘܡܳܪܝ̱ ܐܣܛܝܦܰܢܘܣ ܒܪ ܫܒܝܐ ܡܗܕܝܳܢܗܘܢ, ܘܡܳܪܝ̱ ܠܶܘܢܓܝܢܶܐ ܪܰܒܗܘܢ ܘܡܰܥܡܕܳܢܗܘܢ, ܘܚܕܰܥܣܰܪ ܐܠܦܰܝ̈ܐ ܣܳܗ̈ܕܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܒܝܐ ܕܐܪܙܘܢ ܕܶܐܬܼܟܰܠܰܠܘ̱ ܥܰܡܗܘܢ ܒܣܰܝܦܳܐ ܕܐܒܘܙܰܪܕ ܚܰܢܦܳܐ ܒܰܫܢܰܬܼ 379, ܒܪܳܓܼܘܠܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ - ܚܶܕܠ - ܒܶܝܬܼ ܙܰܒܕܰܝ - ܡܰܕܢܰܚ ܛܘܪܥܒܕܝܢ, ܐܬܚܰܓܶܐ ܠܕܘܟܼܪܳܢܗܘܢ ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܬܐ ܕܒܚܶܕܠ ܩܪܝܬܼܐ, ܒܘܪܟܬܼܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܼܗܘܢ ܘܡܦܝܣܳܢܘܬܼܗܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܠܥܳܠܡܝܢ ܐܰܡܝܢ, 11/05/2020 ❤️🙏⛪

#Dayro_dMor_Bosus_Hedil_Turabdin

غداً بمشيئة ربنا هو عيد استشهاد مار باسوس واخته مارت شوشان، ومار اسطيفانوس معلمهم ومار لونجينا العابد معمدهم، والأحد عشر...
10/05/2020

غداً بمشيئة ربنا هو عيد استشهاد مار باسوس واخته مارت شوشان، ومار اسطيفانوس معلمهم ومار لونجينا العابد معمدهم، والأحد عشر شهيداً الذين تكللوا بأكاليل الشهادة في وادي جهنم في منطقة بيث زبداي، قرية حيدل، عام 379م، بركة صلواتهم وشفاعتهم فلتكن معنا جميعاً آمين ❤️🙏⛪

ܡܚܳܪ ܒܨܶܒܝܳܢ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܝܘ ܕܘܟܸܪܢ ܣܗܕܘܬܼ ܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܘܚܳܬܼܶܗ ܡܳܪܬܝ̱ ܫܘܫܰܢ, ܘܡܳܪܝ̱ ܐܣܛܝܦܰܢܘܣ ܒܪ ܫܒܝܐ ܡܗܕܝܳܢܗܘܢ, ܘܡܳܪܝ̱ ܠܶܘܢܓܝܢܶܐ ܪܰܒܗܘܢ ܘܡܰܥܡܕܳܢܗܘܢ, ܘܚܕܰܥܣܰܪ ܐܠܦܰܝ̈ܐ ܣܳܗ̈ܕܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܒܝܐ ܕܐܪܙܘܢ ܕܶܐܬܼܟܰܠܰܠܘ̱ ܥܰܡܗܘܢ ܒܣܰܝܦܳܐ ܕܐܒܘܙܰܪܕ ܚܰܢܦܳܐ ܒܰܫܢܰܬܼ 379, ܒܪܳܓܼܘܠܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ, ܚܶܕܠ, ܒܶܝܬܼ ܙܰܒܕܰܝ, ܒܘܪܟܬܼܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܼܗܘܢ ܘܡܦܝܣܳܢܘܬܼܗܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܠܥܳܠܡܝܢ ܐܰܡܝܢ ❤️🙏⛪

#Dayro_dMor_Bosus_Hedil_Turabdin

08/05/2020
Suboro TV

Suboro TV

#ܡܢܢ_ܘܒܝܢܬܢ #منا_وفينا
#ܒܝܬܙܒܕܝ #آزخ #ܛܘܪܥܒܕ̈ܝܢ #طورعبدين #تركيا

دير الشهيد العظيم مار باسوس ومارت شوشان اخته، في قرية حيدل بطورعبدين السريانية، جنوب شرق تركيا، 08/05/2020 ♥️🙏⛪ܕܰܝܪܳܐ ܕܣ...
08/05/2020

دير الشهيد العظيم مار باسوس ومارت شوشان اخته، في قرية حيدل بطورعبدين السريانية، جنوب شرق تركيا، 08/05/2020 ♥️🙏⛪

ܕܰܝܪܳܐ ܕܣܳܗܕܳܐ ܢܰܨܝܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܘܡܳܪܬܝ̱ ܫܘܫܰܢ ܚܳܬܼܶܗ, ܒܰܩܪܝܬܼܐ ܕܚܶܕܠ - ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܣܘܪܝܳܝܬܐ, 08/05/2020 ♥️⛪🙏

#Dayro_d'Mor_Bosus_Hedil

Photos from ‎Dayro d'Mor Bosus & Mort Shoshan - Hedil - Bethzabday ܕܝܪܐ ܕܣܗܕܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ‎'s post
05/05/2020

Photos from ‎Dayro d'Mor Bosus & Mort Shoshan - Hedil - Bethzabday ܕܝܪܐ ܕܣܗܕܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ‎'s post

03/05/2020
Syriac Orthodox Churches & Monasteries

Syriac Orthodox Churches & Monasteries

#Holy_Syrian_Orthodox_Church

#Dayro_dMor_Bosus_Mort_Shoshn_Hedil
(മോർ ബോസുസ് മോർത്ത ശോശന ദയറ)

Different Names: Monastery of Mor Bosus and Morth
Shoshan- Hedil-Bethzabday/ Dayro d'Mor Bosus & Mort Shoshan

AD 388ൽ തുർക്കിയിലെ, ഹെഡിൽ(Hedel) ഗ്രാമത്തിലെ, ബെത്‌സാബ്ഡെയ്(Bethzabday)പ്രദേശത്താണ് ദയറോ ദ് മോർ ബോസുസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.മോർ ബോസുസിന്റെയും , മോർത്ത ശോശനയുടെയും നാമത്തിലാണ് ഈ ദയറാ, ആ ഗ്രാമത്തിലെ വിശ്വാസികൾ പണിതത്.

മോർ ബോസുസും, മോർത്ത ശോശനും, തുർക്കിയിലെ ബെത്‌സാബ്ഡെയ് ഗ്രാമത്തിലെ ഗവർണറായ അബ സറിതിന്റെ(Aba Zarid) മക്കളായിരുന്നു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പേഗൻ വിശ്വസിയായിരുന്നു അബ സറിത്, ഇവരുടെ ഭവനത്തിലെ ദാസനായിരുന്ന #സ്റ്റീഫൻ മോർ ബോസുസിനെയും, മോർത്ത ശോശാനെയും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും, ക്രിസ്തിയ വിശ്വസത്തെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിച്ചു. അബ സറിത് ഒരു യാത്രക്കുപോയ സമയം നോക്കി, #ലെവാങ്ങിന എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സന്യാസിയിൽനിന്നും, മോർ ബോസുസും, മോർത്ത ശോശനും മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു.

എന്നാൽ അവരുടെ പിതാവ് മടങ്ങി എത്തിയപ്പോൾ, പേഗൻ ദേവന്മാർക്ക് ബലി കഴിക്കാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചു, എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യയ വിശ്വസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു, തുടർന്ന് മോർ ബോസുസും, മോർത്ത ശോശനും, ഫിൽ എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഓടിയൊളിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ക്ഷുഭിതനായ അബ സറിത് അവരോടു ക്രിസ്തിയ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചു മടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു, എന്നാൽ അതിനു തയ്യാറാവാതെ അവർ ഹെഡിൽ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഇവരെ വീണ്ടും പിന്തുടർന്ന് ഹെഡിൽ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയ അബ സറിത് ആദ്യം തന്റെ മകളായ മോർത്ത ശോശനെ കൊല്ലുകയും, അതിനുശേഷം തന്റെ മകനായ മോർ ബോസുസിനേയും വധിച്ചു.

AD 388ൽ ക്രിസ്തിയ വിശ്വസത്തിനുവേണ്ടി ജീവൻ ബലി നൽകിയ ഈ സഹോദരങ്ങൾ, സഹദേന്മാരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. #മോർത്ത_ശോശന്റെ_രക്തം_ചിന്തിയ_സ്ഥലത്ത്_വലിയ_ഒരു_മരം_ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്‌തു. അതേ ദിവസം തന്നെ അബ സറിത് പതിനൊന്നായിരം ക്രിസ്ത്യാനികളെ റോഘുലോ ദ് ഗ്യാനൊ(Roghulo d'Gihano)താഴ്‌വരയിൽ വെച്ച് വധിക്കാൻ ഉത്തരവിടുകേയും, തന്റെ മക്കളെ ക്രിസ്തുവിലോട്ടടുപ്പിച്ച സ്റ്റീഫനെയും, മാമോദീസ നൽകിയ ലെവാങ്ങിനെയും വധിച്ചു.

മോർ ബോസുസും, മോർത്ത ശോശനും രക്തസാക്ഷിത്വം സ്വീകരിച്ച ആ സ്ഥലത്തു അവിടത്തെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ പിന്നീട് ഒരു ദയറാ പണിയുകയും അതിനു ദയറോ ദ് മോർ ബോസുസ് എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്‌തു.പരിശുദ്ധ സഭക്ക് അനേകം ദയറാകാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ഈ ദയറാ സമ്മാനിച്ചു, AD 1445 മുതൽ 1454 വരെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ പാത്രിയര്കിസായി സിംഹാസനത്തെ അലങ്കരിച്ചതു ഈ ദയറായിൽ പഠിച്ച മോറൻ മോർ ഇഗ്‌നേഷ്യസ് ബെഹനം ബാവയാണ് എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്.

എല്ലാ വർഷവും മെയ്‌ 11ന്‌ മോർ ബോസുസിന്റെയും , മോർത്ത ശോശനയുടെയും അവരുടെ ഗുരുവായ മോർ സ്റ്റീഫന്റെയും, മോർ ലെവാങ്ങിന്റെയും, 11, 000 രക്തസാക്ഷികളുടെയും ഓർമ്മ പരിശുദ്ധ സഭ ആചരിക്കുന്നു. ഈ പരിശുദ്ധരുടെ ഓർമ്മ നമ്മുക്ക് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ.

NB.
1. #മോർത്ത_ശോശന്റെ_രക്തം ചിന്തിയ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മരം ആദ്യത്തെ വീഡിയോയുടെ 3-ആം മിനിറ്റ് മുതൽ ഉള്ള ഭാഗത്ത് ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ വൃത്തത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം.
2. ഈ ദയറായുടെ പുനർനിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. #നിർമ്മാണ_പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ദയറായുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
3. രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ അരൗ മാർക്ക്‌ ഇട്ടു കാണിക്കുന്നത് മോർ ബോസുസ് പിതാവിന്റെ കബറാണ്.

23/04/2020
Mor Bosus Hedel

Mor Bosus Hedel

Mor Bosus Hedel, sso‘urutho ‘am DAYROYO Daniel u Abuna Shemun Medhoyo u Shamosho Fadi u Matay Hanuno Gabriel 2020

23/04/2020
Mor Bosus Hedel 2

Mor Bosus Hedel 2

U Qabro du Qadisho Mor Bosus: Sluthe ‘Aman. Amin ܡܪܝ ܒܣܘܣ ܚܕܐܝܠ ܚܕܠ ܚܕܐܠ

19/04/2020
Dayro d'Mor Gabriel - Turabdin

Dayro d'Mor Gabriel - Turabdin

"ܩ̣ܡ ܡܪܢ ܡ̣ܢ ܩܒܪܐ ܒܚܰܝܠܐ ܘܫܘܒܚܐ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܩ̣ܡ܆ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܘܡܘܕܝܢܢ"
"İsa Mesih Mezardan dirildi. Gerçekten dirildiğine inanıyor ve iman ediyoruz".

11/04/2020
Dayro d'Mor Gabriel - Turabdin

أوشعنا لابن داوود، مبارك الآتي باسم الرب إلهنا آمين ❤ 💒 🙏🏻
أوشعنو بريخو لكولخون

ܐܘܽܫܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܝܕ, ܒܪܝܟܼ ܕܶܐܬܼܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܰܡܝܢ ❤️ 🙏🏻 💒 🌿🌿🌿

#Dayro_dMor_Bosus_Hedel

ܩ̈ܠܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ ܕܐܘܫܥܢܐ ܥܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܕܢܓܗ ܪܡܫܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܘܫܥܢ̈ܐ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ.

07/04/2020

إكمال ترميم وفتح الطريق في دير مار باسوس ومارت شوشان التاريخي في قرية حيدل - طورعبدين وبيث زبداي، 07/04/2020 ❤️ 💒 🙏🏻

ܫܘܡܠܳܝ ܚܘܕܳܬܼ̈ܐ ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܣܳܗܕܳܐ ܘܚܳܬܼܶܗ ܡܳܪܬܝ̱ ܫܘܫܰܢ ܒܰܩܪܝܬܼܳܐ ܕܚܶܕܠ ܒܰܫܦܘܠ ܛܘܪܳܐ ܕܪܳܓܼܘܠܐ ܕܓܗܰܢܐ ܒܰܬܚܘܡܳܐ ܕܒܶܝܬܼ ܙܰܒܕܰܝ ܘܛܘܪܥܒܕܝܢ, 07/04/2020 ❤️💒🙏🏻

#Dayro_dMor_Bosos_Hedel

نشكر ربنا يسوع، أعمال الترميم لاتزال جارية في دير الشهيد مار باسوس ومارت شوشان التاريخي في قرية حيدل - طورعبدين، 13/03/2...
14/03/2020

نشكر ربنا يسوع، أعمال الترميم لاتزال جارية في دير الشهيد مار باسوس ومارت شوشان التاريخي في قرية حيدل - طورعبدين، 13/03/2020 ❤️ 💒 🙏🏻

ܬܰܘܕܝ ܠܡܳܪܝܳܐ, ܦܘܠܚܳܢ̈ܐ ܕܚܽܘܕܳܬܼ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܣܳܗܕܳܐ ܘܚܳܬܼܶܗ ܡܳܪܬܝ̱ ܫܘܫܰܢ ܘܣܳܗ̈ܕܐ ܚܰܒܪ̈ܝܗܘܢ, ܥܕܰܟܝܠ ܐܰܡܝܢܝܢ, ܚܶܕܠ - ܛܘܪܥܒܕܝܢ, 13/03/2020 ❤️ 💒 🙏🏻

#Dayro_dMor_Bosus_Hedel

دير مار باسوس ومارت شوشان التاريخي في قرية حيدل - طورعبدين، 09/03/2020، وتذكار نياحة القديس البابا كيرلس السادس، وشهداء ...
09/03/2020

دير مار باسوس ومارت شوشان التاريخي في قرية حيدل - طورعبدين، 09/03/2020، وتذكار نياحة القديس البابا كيرلس السادس، وشهداء سبسطية الأربعين، بركة صلواتهم وشفاعتهم عند رب المجد سيدنا يسوع المسيح، تكون معنا جميعاً آمين ❤️ 💒 🙏🏻

ܕܰܝܪܳܐ ܕܣܳܗܕܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܘܰܕܡܳܪܬܝ̱ ܫܘܫܰܢ ܘܣܳܗ̈ܕܐ ܚܰܒܪ̈ܝܗܘܢ ܒܚܝܕܠ - ܪܳܓܼܘܠܳܐ ܕܓܺܗܰܢܐ - ܛܘܪܥܒܕܝܢ, ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܛܰܝܒܘܬܼ ܡܳܪܝܳܐ 09/03/2020, ܘܕܘܟܼܪܳܢ ܢܝܳܚܳܬܐ ܕܩܰܕܝܫܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܫܬܝܬܼܳܝܳܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܼܳܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܰܐ, ܘܕܰܐܪ̈ܒܥܝܢ ܣܳܗ̈ܕܐ ܕܣܰܒܣܛܝܰܐ, ܒܘܪܟܬܼܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܼܗܘܢ ܘܰܡܦܝܣܳܢܘܬܼܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܥܰܡܰܢ ܟܽܠܰܢ ܐܡܝܢ ❤️ 💒 🙏🏻
♱ ♰ ♱

#Dayro_dMor_Bosus_Hedel

محبي قداسة البابا أفرام الثاني His Holiness Moran Mor Aphrem II lovers
07/03/2020

محبي قداسة البابا أفرام الثاني His Holiness Moran Mor Aphrem II lovers

في عيد القديس مار أفرام شمس السريان، كل عام وأنتم بألف خير يا قداسة سيدنا الحبيب مار أفرام الثاني بعيد شفيعكم، لسنين عديدة وأزمنة سلامية مديدة وإلى منتهى الأعوام ياسيدنا الحبيب الغالي، بارخمور، واذكرونا في صلواتكم دائما 🙏 ❤ ❤ ❤

ܒܰܪܶܟܼܡܳܪܝ̱ ܟܘܡܪܰܢ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܝܓܼܢܐܛܝܘܣ ܐܰܦܪܝܡ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܛܘܒܬܼܳܢ ܒܟܼܽܠ, ܥܐܕܳܐ ܕܰܡܦܝܣܳܢܘܬܼܟܼܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܝܡ ܫܡܫܐ ܕܣܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܪܝܟ̥ܐ, ܘܠܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܪ̈ܝܟܼܶܐ ܒܪܝܫ ܥܺܕܬܰܢ ܣܘܪܝܳܝܬܐ ܐܳܪܬܳܕܘܟܣܳܝܬܳܐ ܕܰܐܢܛܝܘܟܼ, ܒܰܪܶܟܼܡܳܪܝ̱ ܘܨܰܠܰܘ ܚܠܳܦܰܝ̈ܢ ܒܰܐܡܝܢܘ ❤️ ❤️ ❤️ 🙏🏻 💒

In the occasion of saint Mor Aphrem the Sun of Syriacs, we congratulate your Holiness Moran Mor Ignatios Aphrem trayono in Your intercessor's day,
Long life Moran Mor Aphrem II Barekhmor 🙏 ❤ ❤ ❤

من زيارة الأب الفاضل رابان دانيال رئيس دير القديس مار يعقوب الحبيس - شيلوح - طورعبدين، لدير القديس مار باسوس الشهيد في ق...
24/02/2020

من زيارة الأب الفاضل رابان دانيال رئيس دير القديس مار يعقوب الحبيس - شيلوح - طورعبدين، لدير القديس مار باسوس الشهيد في قرية حيدل، اليوم بنعمة ربنا 24/02/2020 ❤️ 💒 🙏🏻

ܡܢ ܣܳܥܘܪܘܬܼܐ ܕܰܐܒܘܢ ܪܰܒܰܢ ܕܳܢܝܐܠ ܪܝܫܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܘܒ ܚܒܝܫܝܐ - ܫܝܠܘܚ - ܛܘܪܥܒܕܝܢ, ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܛܰܝܒܘܬܼ ܡܳܪܝܳܐ 24/02/2020, ܠܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܣܳܗܕܳܐ, ܥܰܡ ܐܰܚܘܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܡܰܬܰܝ ܓܰܒܪܐܝܠ ܒܪ ܡܰܠܦܢܐ ܐܝܣܚܩ ❤️💒🙏🏻

#Dayro_dMor_Bosus_Hedel

أعمال ترميم دير الشهيد مار باسوس في قرية حدل - طورعبدين، 20/02/2020 ❤️ 💒 🙏🏻ܦܘܠܚܳܢ̈ܐ ܕܚܽܘܕܳܬܼ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܣܳܗܕܳܐ ܘ...
20/02/2020

أعمال ترميم دير الشهيد مار باسوس في قرية حدل - طورعبدين، 20/02/2020 ❤️ 💒 🙏🏻

ܦܘܠܚܳܢ̈ܐ ܕܚܽܘܕܳܬܼ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܣܳܗܕܳܐ ܘܚܳܬܼܶܗ ܡܳܪܬܝ̱ ܫܘܫܰܢ ܒܩܘܪܒܳܐ ܕܩܪܝܬܼܐ ܕܚܶܕܠ ܒܰܫܦܘܠ ܛܘܪܳܐ ܕܪܳܓܼܘܠܐ ܕܓܗܰܢܐ, 20/02/2020 ❤️ 💒 🙏🏻

#Dayro_dMor_Bosous_Hedel

الشهيدان مار باسوس ومارت شوشان 379، بركة صلواتهما وشفاعتهما تكون معنا جميعاً آمين ❤️ 💒 🙏🏻 ܣܳܗ̈ܕܐ ܩܰܕܝܫ̈ܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܘܚ...
19/02/2020

الشهيدان مار باسوس ومارت شوشان 379، بركة صلواتهما وشفاعتهما تكون معنا جميعاً آمين ❤️ 💒 🙏🏻

ܣܳܗ̈ܕܐ ܩܰܕܝܫ̈ܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܘܚܳܬܼܶܗ ܡܳܪܬܝ̱ ܫܘܫܰܢ ❤️ 🙏🏻 💒

Mor Bosus & Mort Shoshan martyrs 379+

#Dayro_dMor_Bosous_Hedel

قداسة سيدنا البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني الكلي الطوبى، يشجع أبناء شعبنا وكنيستنا وخاصة أبناء طورعبدين في كل أنحاء ...
19/02/2020

قداسة سيدنا البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني الكلي الطوبى، يشجع أبناء شعبنا وكنيستنا وخاصة أبناء طورعبدين في كل أنحاء العالم لمد يد العون والمساعدة في العطاء للحفاظ على بلد الآباء والأجداد طورعبدين بأديرته وكنائسه وقراه وهو فخر السريان ومرتع السريانية، والتعاون في هذا المجال مع نيافة الحبر الجليل مار طيموثاوس صموئيل أقطاش مطران طورعبدين ودير مار كبرئيل العامر، الذي لايألوا جهدا مع مسؤولي الدير معه في إحياء الأديرة التاريخية والكنائس والمحافظة عليها، وبركة الرب تكون مع الجميع آمين، 19/02/2020 ❤️ 💒 🙏🏻

ܩܪܳܝܬܐ ܐܒܳܗܳܝܬܐ ܡ̣ܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܗ̣ܘ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ، ܠܒܢ̈ܝܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܕܒܗ̇ ܐܒܗܐܝܬ ܦ̇ܩܕ ܕܢܗܘܘܢ ܡܥܕܪܝܢ ܠܐܬܪܐ ܕܐܒܗ̈ܬܗܘܢ ܘܐܪܥܐ ܕܰܙܠܝ̣ܚܐ ܒܰܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܣܒ̈ܝܗܘܢ ܩܰܕܡ̈ܐ. ܘܐܦ ܡܚܦܛܘ ܡܚܦܛ ܠܒܢ̈ܝܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܕܢܦܠܚܘܢ ܘܕܢܪܕܘܢ ܠܦܘܬ ܦܘܩܕܢܘ̈ܗܝ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܫܡܘܐܝܠ ܐܩܛܫ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܘܪܝܫܕܝܪܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܪܡ ܐܝܩܪܐ܆ ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ ܘܒܢܝܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܕܒܛܘܪܥܒܕܝܢ.

Antakya ve Tüm Doğu Patriği,
Süryani Ortodoks Kilisesi Genel Ruhani Lideri Moran Mor İğnatios Afrem II,
Turabdin evlatlarına ve Turabdin’li Süryanilere, atalarının kutsal vatanı ve Süryani Kilisesi’nin kültür mirası olan Turabdin’e sahip çıkmaları konusunda çağrıda bulundu.

* نقلاً عن صفحة Dayro d'Mor Gabriel - Turabdin
#Dayro_dMor_Bosous_Hedel

08/02/2020
Dayro d'Mor Gabriel - Turabdin

Dayro d'Mor Gabriel - Turabdin

"ܡܫܝ̣ܚܐ ܕܩܒܠ ܨܘܡܐ ܕܟܐܢ̈ܐ ܘܕܙܕܝܩ̈ܐ، ܩܒܠ ܨܘܡܢ ܘܨܠܘ̈ܬܢ ܘܪܚܡܥܠܝܢ"
ܒܨܒܝܢ ܡܪܝܐ ܒܝܘܡ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܕܟܐܢ (10.02.2020). ܨܝܡܝܢܢ ܨܘܡܐ ܕܢܝܢܘܐ.
pazartesi günü (10.02.2020) üç günlük Ninova orucu başlıyor.
Yüce Tanrı herkesin orucunu kabul etsin.

ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܒܩܪܝܬܐ ܕܚܝܕܠ - ܪܳܓܼܘܠܳܐ ܕܓܺܗܰܢܐ, 23/01/2020 ❤️ 💒 🙏🏻#Dayro_dMor_Bosous_Hedel
26/01/2020

ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܒܩܪܝܬܐ ܕܚܝܕܠ - ܪܳܓܼܘܠܳܐ ܕܓܺܗܰܢܐ, 23/01/2020 ❤️ 💒 🙏🏻

#Dayro_dMor_Bosous_Hedel

نيافة الحبر الجليل مار طيموثاوس صموئيل أقطاش مطران طورعبدين ودير مار كبرئيل العامر، يباركنا بإرشاداته الأبوية، ويتقبل إي...
25/01/2020

نيافة الحبر الجليل مار طيموثاوس صموئيل أقطاش مطران طورعبدين ودير مار كبرئيل العامر، يباركنا بإرشاداته الأبوية، ويتقبل إيقونة القديسين الشهداء مار باسوس ومارت شوشان لديره التاريخي في قرية حيدل - بيث زبداي 💒🙏🏻❤️

ܥܰܡ ܡܥܰܠܝܘܬܼܗ ܕܰܐܒܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܛܝܡܳܬܼܶܐܘܣ ܫܡܘܐܝܠ ܐܩܛܫ, ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܘܪܝܫ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ, ܥܰܡ ܝܘܩܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܐ ܩܰܕܝܫ̈ܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܘܚܳܬܼܶܗ ܡܳܪܬܝ̱ ܫܘܫܰܢ ❤️🙏🏻💒

#Dayro_dMor_Bosous_Hedel

ثلوج الخير والبركة تغطي مناطق شعبنا السرياني في طورعبدين وبيث زبداي (آزخ) وماردين، من كنيسة السيدة العذراء مريم (عزرت آز...
24/01/2020

ثلوج الخير والبركة تغطي مناطق شعبنا السرياني في طورعبدين وبيث زبداي (آزخ) وماردين، من كنيسة السيدة العذراء مريم (عزرت آزخ) للسريان الأرثوذكس في بلدة آزخ، صباح اليوم الجمعة بنعمة ربنا 24/01/2020 ❤️ 💒 🙏🏻

ܨܰܦܪܳܐ ܒܪܝܟܼܳܐ ܠܟܽܠܟ̥ܘܢ, ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܛܰܝܒܘܬܼ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܠܓܳܐ ܕܚܽܒܳܐ ܘܛܳܒܘܬܼܐ, ܡܢ ܥܺܕܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬܼ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܒܝܬܼ ܙܰܒܕܰܝ ܐܰܙܟܼ 24/01/2020 ❤️ 💒 🙏🏻

#Beth_Zabday #Azret_Azekh
#Dayro_dMor_Bosous_Hedel

طوباكم يا شهداء المسيح مار باسوس ومارت شوشان، وجسدكم موضوع في ديركم التاريخي في قرية حيدل، تشفعوا لنا ببركة صلواتكم عند ...
23/01/2020

طوباكم يا شهداء المسيح مار باسوس ومارت شوشان، وجسدكم موضوع في ديركم التاريخي في قرية حيدل، تشفعوا لنا ببركة صلواتكم عند رب المجد سيدنا يسوع المسيح لينشر أمنه وسلامه في العالم أجمع، ويغفر لنا خطايانا آمين ❤️🙏🏻💒

#Dayro_dMor_Bosous_Hedel
#ܕܝܪܐ #ܕܡܪܝ_ܒܣܘܣ

ربنا يتقبل زيارة وصلوات الجميع وعطاءهم آمين، نشكر ربنا يسوع 22/01/2020 🙏🏻 💒 ❤️ܡܳܪܝܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܣܳܥܘܪܘܬܼ ܘܨܠܰܘ̈ܳܬܼ ܘܦܘܪܥܳܢ ܟ...
22/01/2020

ربنا يتقبل زيارة وصلوات الجميع وعطاءهم آمين، نشكر ربنا يسوع 22/01/2020 🙏🏻 💒 ❤️
ܡܳܪܝܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܣܳܥܘܪܘܬܼ ܘܨܠܰܘ̈ܳܬܼ ܘܦܘܪܥܳܢ ܟܽܠ ܐܰܡܝܢ, ܬܰܘܕܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ، 22/01/2020 ❤️ 💒 🙏🏻

#Dayro_dMor_Bosous_Hedel

Address

Kayı - Idil - Beth-Zabday - Azekh
Kayalı
ABOUT 10 KM FROM THE SYRIAC ORTHODOX FAMOUS MONASTERY OF SAINT MOR GABRIEL IN TU

South East of Turkiet, in Sirnak provins near Miden village in Idil area

General information

Tur-abdin - Roghulo d´Gyhano (Cehennem Darasi - Sirnak)

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dayro d'Mor Bosus & Mort Shoshan - Hedil - Bethzabday ܕܝܪܐ ܕܣܗܕܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Dayro d'Mor Bosus & Mort Shoshan - Hedil - Bethzabday ܕܝܪܐ ܕܣܗܕܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ:

Videos

Mor Bosus & Mort Shoshan Syriac Orthodox Monastery in Hedil

ܕܝܪܐ ܕܣܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ ܇ ܚܝܕܠ܇ ܒܝܬܙܒܕܝ܇ ܛܘܪܥܒܕܝܢ

دير الشهيد القديس مار باسوس في قرية حدل - بيث زبداي

May 11th according to the Liturgical Calendar of the Syriac Orthodox Church, the faithful commemorate the martyrdom of St. Mor Bosus & his sister St. Mort Shoushan +388, along with their teacher St. Stephanos, and St. Lewangina their babtist, & the 11,000 martyrs in (Roghulo dGihano) of the villages of Beth Zabday.

Mor Bosous & Mort Shoushan were twins who were the children of Aba Zarid the governor of Beth-Zabday region (Idil District of Sirnak province in modern day Turkey). Aba Zarid was a pagan and a persecutor of Christians in the fourth centurey. In the palace of Aba Zarid were lived a Christian servant named Stephen. He secretly taught the siblings about Christ and guided them to become faithful Christians.

Once when their father Aba Zarid was away on a trip, the siblings secretly received baptism from a Christian hermit named Lewangina from a nearby village (Mir Kafshen, in his cave between Hedel, Fil or Firin and Esfes). When their father returned, he made them to worship & serve offering to the pagan idols. However, the two of them refused and left to Fil village. Their father was furious, but gave them time to forget Christ and return. The siblings would never leave Christianity, they escaped from Fil and headed to the village of Hedil. Furious, their father Aba Zarid chased them till the rocks of Hedil. He first slaughtered his daughter Susan (Mort Shoshan) who there gained the crown of martyrdom. At the site where her blood flowed, a giant tree grew and it still exists today. Aba Zarid then murdered his son Bosous (Mar Basous) by the rocks. The village of Kefshenne (which means big rock Kef Sheno) gets its name from the site of their martyrdom.

Seeing his children steadfast in their faith in Christ, Aba Zarid became even more enraged & spiteful towards Christians. On the same day, he ordered the mass slaughter of 11,000 Christian faithful in the valley of Roghulo ďGyhano. He also executed his servant Stephen the teacher of Christianity & Lewangina from whom the siblings received baptism.

At the site of the martyrdom of Mor Bosus and Mort Shusan, a monastery (Dayro d-Mor Bosous) was built by the christians of Hedel village of Turabdin and Bethzabday area, which still stands today in Hedil.

Today there are not many Syriacs in Hedil. However, every year on May 11th, the faithful from nearby Miden town and other Syriac orthodox villages in Turabdin come by foot to the Monastery to celebrate the feast of Mor Bosus and Mort Shushan along with the other martyrs of Beth Zabday region.

Many miracles are attributed to the intercession of Mor Bosus and his sister Mort Shushan. The Monastery of Mor Bosus gave the Syriac Orthodox Church many saints, monks and prelates. Notable among them is the thrice blessed late Patriarch HH Mor Ignatius Behnam Hedloyo (from Hedil/Hedel) of blessed memory who shepherded the Holy Church from 1445-1454 AD. Monk Dayroyo Dawod Tur-abdinoyo one of the monks of the monastery of Mor Bosous in Hedel in 478, who brought the Girdle of St. Mary (Zunoro d-Yoldath Aloho) to Homs also hailed from the Monastery of saint Mor Bosus of Hedel.

Biography courtesy Kefshenne our village ܟܦܫܢܐ ܩܪܝܬ̥ܐ ܕܝܠܢ كفشننة page, adapted from the English translation by m'shamshono Fadi Gorgees

Oh Mor Bosus & Mort Shushan, along with Mor Stephanus, Mor Lewangina and the 11, 000 martyrs of Beth Zabday plead for us before God's throne of grace! May the cries of the Holy Martyrs be a refuge for us all. Amen.

Nearby transport services


Other Kayalı transport services

Show All